Аюултай хог хаягдлын ландфилын ажил

Аюултай хог хаягдлын ландфилын ажил

Байгууламж

Оюу-Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

18192м2

2019

Өмнөговь аймаг Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюутолгой төслийн Хаягдал боловсруулах төвийн ууршуулах цөөрмүүдийн доторлогооны ажил