Б. Нэмэхбаатар - Дотоодын барилгын компаниудын хүчин чадал өнөөгийн хэрэгцээг бүрэн хангана.