Монголд анх удаа төмөр утсан бүтээгдэхүүн

2008 онд