​Нэгдсэн III эмнэлэг

​Нэгдсэн III эмнэлэг

Барилга угсралт

Эрүүл мэндийн Яам

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

6500м2

2010

Нэгдсэн 3-р эмнэлэгийн барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.