Удирдлагын баг

Р.Батмэнд

Захирал

Р.Батмэнд

Захирал

Боловсрол

1988-1995 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

2000-2001 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

Ажилласан байдал

1996-1998 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

1999-2003 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна


Б.Нэмэхбаатар

Захирал

Б.Нэмэхбаатар

Захирал

Боловсрол

1988-1995 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

2000-2001 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

Ажилласан байдал

1996-1998 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

1999-2003 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна


Ц.Эрдэмжаргал

Захирал

Ц.Эрдэмжаргал

Захирал

Боловсрол

1988-1995 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

2000-2001 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

Ажилласан байдал

1996-1998 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

1999-2003 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна


Г.Ононтуул

Захирал

Г.Ононтуул

Захирал

Боловсрол

1988-1995 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

2000-2001 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

Ажилласан байдал

1996-1998 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

1999-2003 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна