Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем

Барилга угсралт

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

120m2 x 40m2

2016

Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем