Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем

Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем

Барилга угсралт

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

4500м2

2016

Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем