Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем

Барилга угсралт

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь

120m2 x 40m2

24 months

Ханбогд сумын төвийн усан хангамжийн систем