​Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм

​Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм

Барилга угсралт

​Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм

Улаанбаатар хот, Сонгинхайрхан дүүрэг

5500м2

2005 он

​Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм