GSK - OТ чиглэлийн 85.5 км авто зам

КВ IRAETA

Засвар шинэлэлт

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

120m2 x 40m2

2019

Нийт 85.5 км замын засвар арчлалт, үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.