​II үе шат - Өргөдлийн материал хүлээн авах/ Анкетын шалгаруулалт/

Анкетын шалгаруулалтыг хүний нөөцийн албаны зүгээс ажил горилогчдын бүрдүүлсэн материалаас анализ, тодруулга хийн шалгаруулалтыг явуулна.