III үе шат - Эхний шатны ярилцлага

Анкетны шалгаруулалтанд тэнцсэн хүмүүстэй хүний нөөцийн мэргэжилтэн утсаар холбогдож, эхний шатны ярилцлагыг товлоно. Эхний шатны ярилцлагыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн, ажилд авах хэлтэсийн мэргэжилтэн нар хамтран хийнэ.