​IV үе шат - Дэлгэрэнгүй ярилцлага (мэргэжлийн) ярилцлага

Эхний шатны ярилцлаганд тэнцссэн ажил горилогчдоос сонгон шалгаруулах хороо дэлгэрэнгүй ярилцлага буюу (мэргэжлийн) ярилцлага авна.